هر چند وقت یک‌بار رویا به کابوس تبدیل می‌شود. فقط در زندگی‌واقعی، کابوس خیلی‌زود پایان می‌یابد؛ چراکه شما شروع می‌کنید به دادوفریاد کردن و از خواب بیدار می‌شوید.