خیلی سخت است که در کارتان کمال‌گرا باشید و درعین‌حال، از خوارشمردن آن کار بدتان بیاید.