این رمان رو از نمایشگاه کتاب امسال خریدم
به نسبت کارهای دیگر خانم غفاری از 5 امتیاز 3 امتیاز به این رمان میدم