رمان قشنگیه ، شخصیت پردازی خوبی داشت
از نظر من داشتن 4 امتیاز حقشه