من با رامونا زندگی کردم.
با همه وجود حسش کردم و عاشقش بودم و هستم.