شاید من اشتباه می‌کنم، اما به نظرم هانا مسئله رو زیادی بزرگ کرده بود!
واقعا همچون دلایل احمقانه ای، آدم رو وادار به خودکشی نمی‌کنن!