اگر می‌تونستم، قطعا امتیاز منفی به این کتاب می‌دادم.
یعنی مثلا منفی دوازده.