با این که کتاب خیلی وقت پیش نوشته شده، هنوز هم جذابه. هم برای نوجوان‌ها و هم برای بزرگسالان.