واقعا عالی بود!
گرچه، کتاب من مال همین نشره، اما تو قطع و طرح جلد متفاوت که متاسفانه تو ناولر پیداش نکردم.