راستش هر چه قدر سعی کردم که این کتاب رو، شده حتی یه ذره دوست داشته باشم، موفق نشدم.