من همه آثار هدایت را بیش از یک بار خوانده ام. لطفا به کتابخانه ام اضافه شود.