همه از مرگ می‌ترسند. من از زندگی سمج خودم. صادق هدایت. بوف کور
با دقیق شدن در چنین نکته هایی در کتاب‌های هدایت بهتر می‌توانیم او را بشناسیم. هدایت به دلیل فق مالی که سر راهش مثل نقاشی کمین کرده بود خود را کشت.