برای بار دوم خواندمش؛ دفعه‌ی قبلی بچه‌تر بودم.
همه چیز بی عیب و نقص بود؛ خصوصن پایان سمبلیک‌ش که مخاطب را در خود فرو می‌برد.
از آن داستان‌هاست که باید بارها و بارها خونده شود؛ و همه بخوانندش.