گاهی احساس می‌کنم آقای حسن‌زاده نوجوانی است که مو و سیبیل‌های‌ش را بلند کرده.
بعضی از داستان‌ها خلاقانه و لذت‌بخش نبودند، نمی‌دانم چرا اما تنها یک ارتباط ساده با خواننده برقرار می‌شد، و تمام.
از حق نگذریم که بعضی از داستان‌ها به‌قدری لذت‌بخش بودند که دوست داشتی بارها برای خودت و دیگران بخوانی‌شان.