دفعه‌ی دوم که خوندم‌ش، خیلی چیزای جدیدی فهمیدم، کتاب ظریفی بود.
مثل همیشه مهدی رجبی با یه مشت پیام اخلاقی اومده بود که هنرمندانه در داستان پنهان شده بودند.
تنها ایرادی که از نظر من وارده، گنگ بودن بعضی بخش‌هاست که باعث می‌شه از خیر دونستن بعضی گره‌های داستان بگذری.