یه نگاه بامزه و داستانی به دموکراسی داشت!
نویس‌نده می‌خوست طنز بنویسه، ولی جدن خنده‌دار نبود، در حدی بود که فوق‌ش یه لب‌خند بزنی.
خوبی اصلی‌ش این بود که داستان رو شعاری نکرده بود.
داستان خیلی از خط بیرون می‌زد و چیزای بی‌ربط داشت، اما جدن جذاب بود!