داستان به‌شدت فنی نوشته شده بود؛ ناخودآگاه تا آخر داستان می‌کشیدت ولی تضمینی نیست بعد از خوندن داستان هم‌چنان دوست‌ش بداری.
وپایان رو می‌پسندیدم هرچند خاص‌پسند بود و هر مخاطبی خوش‌ش نمی‌آد.