دوستش نداشتم؛ فضای گنگ و بعضن تاریک.
آخر داستان رو می‌خواست تکون دهنده نوشته باشه، ولی نتیجه ای که از این همه داستان سرایی گرفته بود جالب نبود چندان
بدترین ویژگی کتاب، توضیحات بیش از حد و توصیفات کسل کننده بود. نویسنده بدجوری تفنگ چخوف رو شکسته بود!