اصتلاحن خیلی باهاش حال نکردم؛ نویس‌نده خیلی ساده به موضوع پرداخته بود و تقریبن ایده پردازی خاصی نکرده بود. عقایدش رو هم خیلی قبول ندارم. مثل برای فلسطینی‌ها کتاب نوشته، ولی توش حرف‌هایی زده بود که تو ناخودآگاه فردریال بیش‌تر علیه فلسطین تاثیر می‌ذاشت.
دوتا ستاره رو هم برای این به‌ش دادم که:
موضوع ساده رو خوب پردازش کرده بود.
موضوع‌ش بدک بود.
جمال شخصیت خیلی ملموسی داشت.