رمانی متفاوت که همزمان برای خواننده ی ایرانی و اروپایی نگاشته شدی، با پرداختی سینمایی و پایانی بسیار غیر منتظره. کتاب همزمان در آلمان نیز نوشته و منتشر شده است.