چندتا کتاب از مودب پور خوندم مثله هم بودن یک شخصیت شوخ و یک شخصیت ساکت و خشک
مشکلات اجتماع رو میگفت خوبه