این کتاب نه اتهام است و نه اعتراف و نه به هیچ وجه یک ماجرای قهرمانی است. زیرا مرگ برای کسانی که با آن دست به گریبانندماجرا به شمار نمی‌آید. این کتاب از نسلی از انسان‌ها سخن میگویدکه چگونه جسمشان رااز مهلکه به در بردند ولی زندگی شان در جنگ نابود شد.
(از صفحه اخر کتاب)