لطفا بگین چطوری میشه خوند من به لیست کتابخونه اضافه کردم ولی نمیدونم چطور میشه خوندش