خیلی سال پیش خواندم به همه پیشنهاد دادم این کتاب فوقلاده است