شاید قصه ی سختی دارد اما، به نظر من کسی مثل گلشیری ادبیات و ساختار جمله را در داستان نمی‌شناسد. این کتاب عالی است و البته سنگین.