خب این اثر شاخص از نویسنده ی روس اصولا اثری متفاوت با رنگی طبیعی بود…درحین خواندن بیشتر از داستان آن به ادبیات و نوع نگارش ادبی این نویسنده و تبحر خاص او پی میبریم…کتابی برای شناختن الگوی نوشتاری آنتوان چخوف