کتاب جالبی بود،داستان جذابیت خفته ای داشت که با اینکه کاملا قابل حدس بود اون رو راکد نگه نمی‌داشت. عاشقانه دور از امروز ما اما زیبا بود. داستانی مواج که خواننده رو در اقیانوسی از انگلستان قدیم با تمام آدم هاش و دنیا‌های کوچکشان ،غرق میکرد. ارزش خوانده داشت.