یکی از بهترین کتابایی بودکه خوندم این کتاب باعث شد کسی که ار مصر متنفره یکدفعه عاشق مصر باستان و مومیایی هاش بشه♥