قلمی بسیار قوی و فوق العاده جذاب و در نهایت یک رمان
عالی رو تشکیل داده✏