کتابی که نوشتن ان 5 سال طول کشید و چندین بار و یرایش شد.