جنایت و مکافات داستان درگیری ذهنی راسکلنیکف در برابر قتلی است که در پی یک درگیری ذهنی فلسفی با خود به وجود آمده زمانی که راسکلنیکف خود را فردی بالاتر نسبت به بقیه افراد جامعه میداند پس حق قتل را به خود میدهد اما بلافاصله بعد از قتل درگیر عذاب روحی ناشی از این قتل میشود…
جنایت و مکافات داستانی است به شدت عمیق و فلسفی که خواننده را در دنیای فردی به نام راسکلنیکف و درگیری‌های ذهنی او غرق میکند شخصیت‌های دیگر این رمان هم به نوعی هر کدام دارای یک جهان بینی و تفکر متعلق به خود هستند که میتوان گفت به صورت زنجیر وار تکمیل کننده راسکلنیکف هستند…