رمان خوانی تجربه کم نظیری است: اندیشه ات را با واژگانی که دیگری ساخته است به پرواز درمی آوری و به سرزمین هایی که هرگز ندیده ای سفر می‌کنی. هنگامی که از این سفر بازمی گردی، تنها یک رمان خوب می‌تواند تو را مجبور کند که باز هم، شاید برای چندین بار دیگر، به این سفر بروی. رمان زمستان مومی مرا واداشته است که سه بار این سفر را تکرار کنم، و هر بار ارمغان تازه ای از این سفر داشته باشم. رمان بی نظیری که هرگز فراموشش نخواهم کرد.