تا جایی که تحقیقات من اجازه می‌دهد، این رمان، سرآغاز رمان شهری، و سنگ بنای تحول در رمان‌نویسی ایرانی طی دهه هفتاد است. به نظرم بهترین رمان آن دهه و ملاک اصلی برای جامعه‌شناسی رمان همان دهه است.