یک رمان متفاوت برای فاصله گرفتن از درون‌مایه‌های تکراری ادبیات داستانی متداول. «لب بر تیغ» رمانی است تماما قصه‌گو که توانسته در دل داستان ماجرایی خودش، ادبیات متفاوت نویسنده را حفظ کند. تم داستان شباهت زیادی به سوژه «فیلم فارسی» های کلاسیک ایرانی دارد، اما سناپور موفق شده تا از این دست‌مایه سنتی، یک رمان مدرن خلق کند.