اولین کتاب از سه گانه «دود، خاکستر، آتش». توصیه می‌کنم که اگر این کتاب را خواندید، حتما رمان‌های «خاکستر» و «آتش» را هم در ادامه آن بخواند که تکمیل کننده داستان هستند.