سومین رمان از سه‌گانه «دود» ، «خاکستر» و «آتش».
آتش، هجویه‌ای تلخ است بر جهان معاصر جامعه ایرانی که روابط، سازوکارها و ارزش‌های معیوب و معوج آن را به صورتی عریان به نقد می‌کشد.