کاش یک دسته بندی مستقل برای رمان‌ها و ادبیات عامه‌پسند تشکیل می‌شد. خوب نیست که رمان‌های پاورقی بتوانند جزو فهرست برترین‌های ادبیات داستانی یک کشور قرار بگیرند.