عزاداران بیل، هرچند در نگاه نخست یک مجموعه داستان است، اما ساختاری شبه‌رمانی دارد. این ساختار صرفا محصول فضا و شخصیت‌های مشترک نیست. نکته اصلی، در پیوستگی نهایی تصویر ارائه شده، و فراز و فرود شخصیت‌های اصلی متناسب با سیر مجموعه است. «اسلام» از یک طرف و «پسر مشدی سفر» از سوی دیگر دو کفه این ترازو هستند که به مرور جایگاه یکی تضعیف شده و دیگری بالا می‌آید.