رمانی بسیار خوب در ترسیم یک «شرم تاریخی». کوله‌باری از افسوس و پشیمانی که بر تاریخ معاصر ایران سنگینی می‌کند و سایه سنگین‌اش در ناخودآگاه جمعی ما بازتاب یافته است. سرنوشت دکتر نون، به نوعی سرنوشت همین جامعه شرمنده است که نمی‌داند چقدر در شکست آرمان‌گرایی خودش مقصر بوده است.