هرچند سمفونی مردگان، معروف‌ترین، و به روایت غالب، بهترین اثر عباس معروفی به شمار می‌آید، اما ضعف آشکار زمان/مکان به شدت به وجه مدرن رمان ضربه وارد کرده است. فاصله‌گیری معروفی از فضای شهری و روایت داستان‌اش در وضعیتی شبه ناکجاآبادی، ارزش اثر را به شدت مخدوش کرده است. در واقع هرچند برای حوادث رمان یک شهر مشخص ذکر می‌شود و ظاهرا تاریخ وقایع نیز همزمان با جنگ جهانی است، اما هیچ یک از عناصر بازتاب دهنده شهریت مکان در رمان به چشم نمی‌خورد و زمان نیز عملا هیچ نشانه و بازتاب دیگری بجز حوادث گنگ مربوط به اشغال کشور از خود بروز نمی‌دهد.