بعد از خواندن 30 صفحه از این کتاب حتی اگر بخواهی هم نمیتوانی کتاب را زمین بذاری