در هر زمان از تاریخ که این کتاب رو بخونید میتونید با افراد در جامعه شبیه سازیش کنید