همیشه از رمان بدم میومد…
همیشه از زندگی عاشقانه بدم میومد…
اما با خوندن این کتاب. .
دنبال عشق می‌گردم…
عشق به هرچیزی…