در این کتاب که در واقع مجموعه 3 داستان کوتاه است در ابتدا با بیانی طنز آغاز و با حالتی حزن انگیز پایان می‌یابد. در یکی از داستان‌ها ماجران دوریان گری مطرح می‌گردد. نقدی که به این کتاب وارد است بیان‌های سریع و به شدت کوتاه شده و عاری از هرگونه جو سازی است. در صورتی که با اندکی توضیح و جوسازی ،داستان‌های زیبایی خلق می‌گردید. متاسفانه از خواندن این کتاب لذت چندانی نبردم.