این اثر که در ژانر وحشت نگاشته شده،روابط سرد و تو خالی خانوادی ای را بیان می‌کند که در ابتدا با جو سازی و خلق داستانی گیرا و ایجاد پرسش‌های بسیار جوی مطلوب ایجاد کرده ولی در پایان با نگارشی سرسری و به عبارتی با سرهم بندی پایان مناسبی را رقم نزده است. به طوری که در یک سوم پایانی کتاب،خواننده به راحتی سیر داستان و پایان بندی را به راحتی حدس میزند. در صورتی که با اندکی پیچ و تاب و پایانی غافلگیرانه می‌توانست به اثر مناسبی تبدیل گردد. با وصف این حال خواندن این کتاب را به تمامی دوستداران ژانر وحشت پیشنهاد میکنم.