به معنای واقعی کلمه عالی. نثری عالی به همراه طنز ادبی خاص نویسنده به گیرایی داستان کمک بسزایی کرده است.