لطفا کمک کنید… من نمیدونم دقیقا باید چ جوری از این کتاب استفاده کنم… باید دانلود کنم؟ بخرم؟ هر کاری میکنم قسمت رمانش نمیاد…