بهمن فرزانه

بهمن فرزانه

رمان‌های ترجمه شده توسط بهمن فرزانه تعداد : ۶۰
ناشر : ثالث
۳/۷ از ۵
۲
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : ققنوس
۰ از ۵
۲
ناشر : ققنوس
۴ از ۵
۳
ناشر : پنجره
۳ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ققنوس
۳ از ۵
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : ققنوس
۱/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ لوئیجی کاپوآنا
۴/۱ از ۵
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ ادموندو آمیچیس
۳/۸ از ۵
ناشر : ثالث
۳/۶ از ۵
۲
ناشر : ثالث
۳/۶ از ۵
۳ ۱
ناشر : ققنوس
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
ناشر : ثالث
۱/۱ از ۵
ناشر : ثالث
۲/۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
۴/۳ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ققنوس
۳/۱ از ۵
۱
ناشر : پنجره
۴/۲ از ۵
ناشر : ققنوس
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ققنوس
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : بدیهه
۱/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ثالث
۳/۸ از ۵
۲/۶ از ۵
۲
نویسنده :‌ لوئیجی کاپوآنا
ناشر : ققنوس
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ثالث
۳/۸ از ۵
ناشر : پنجره
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : ققنوس
۴/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : دادار
۴/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : ققنوس
۳/۵ از ۵
۳
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : ققنوس
۴/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ثالث
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : بدیهه
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ققنوس
۴/۲ از ۵
ناشر : ققنوس
۴/۴ از ۵
۹ ۳
نویسنده :‌ سوزانا تامارو
ناشر : پنجره
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : آگاه
۴/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ثالث
۲/۵ از ۵
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : بدیهه
۳/۶ از ۵
۳
ناشر : پنجره
۴/۲ از ۵
۱
ناشر : پنجره
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : ققنوس
۲/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ثالث
۴/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
ناشر : ققنوس
۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ فیلیس هیستینگز
ناشر : ققنوس
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ جرالد مارتین
ناشر : ققنوس
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : سرایش
۴ از ۵
ناشر : پنجره
۴/۲ از ۵
ناشر : پنجره
۰ از ۵
ناشر : پنجره
۳/۹ از ۵
۳ ۲
۴/۲ از ۵
۱
نویسنده :‌ پرل باک
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
ناشر : ثالث
۲ از ۵
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
۳/۳ از ۵
ناشر : پنجره
۴/۲ از ۵
ناشر : پنجره
۴/۲ از ۵
ناشر : جاویدان
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ آلبا د سس‌پدس
۳/۵ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ گراتزیا دلددا
۰ از ۵
ناشر : آوانامه
۳/۹ از ۵
۴/۲ از ۵
۵ ۲