پرویز شهدی

پرویز شهدی

رمان‌های ترجمه شده توسط پرویز شهدی تعداد : ۵۸
نویسنده :‌ مارک دوگن
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : چشمه
۶/۱ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
ناشر : دشتستان
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
ناشر : گهبد
۴/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ادگار آلن پو
۴/۷ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ مارگریت دوراس
ناشر : ققنوس
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ ژاک تورنیه
ناشر : چشمه
۲/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ کریستین بوبن
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
۳
نویسنده :‌ فیلیپ کلودل
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ادگار آلن پو
۴/۲ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژاک تورنیه
ناشر : ورجاوند
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ هانری تروایا
ناشر : صبحدم
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جونز
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : چشمه
۴/۶ از ۵
۵ ۱
نویسنده :‌ ژاک تورنیه
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
ناشر : بافکر
۴/۷ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ مارگریت دوراس
ناشر : ققنوس
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
ناشر : دشتستان
۴/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ژیلبر سسبرون
۲/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
ناشر : دشتستان
۴/۶ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ ژاک تورنیه
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : مجید
۵/۸ از ۵
۶ ۳
نویسنده :‌ مارگریت دوراس
ناشر : ققنوس
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ مارک دوگن
ناشر : چشمه
۳/۳ از ۵
۲ ۱
ناشر : مجید
۰ از ۵
نویسنده :‌ فیلیپ کلودل
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
۰ از ۵
۱
۳/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ لوران گوده
۴/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
۴/۶ از ۵
۱ ۱
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
ناشر : مجید
۰ از ۵
نویسنده :‌ ماری دیدیه
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبرتو موراویا
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ گی دو موپاسان
ناشر : مجید
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
ناشر : افکار
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلن رب گری‌یه
ناشر : افکار
۳/۸ از ۵
۱
ناشر : به‌سخن
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ جوزف کنراد
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
ناشر : به‌سخن
۱/۳ از ۵
۱
ناشر : به‌سخن
۴/۲ از ۵
۳ ۲
ناشر : مجید
۰ از ۵
نویسنده :‌ لوران گوده
۴/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ آنتوان چخوف
۳ از ۵
نویسنده :‌ آنتوان چخوف
۴/۲ از ۵
۴/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۴ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : به‌سخن
۳/۹ از ۵
ناشر : چشمه
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنتوان چخوف
۰ از ۵
نویسنده :‌ فرانک اسلوتر
ناشر : به‌سخن
۰ از ۵
ناشر : به‌سخن
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ مارک دوگن
۴/۲ از ۵