فریده مهدوی دامغانی

فریده مهدوی دامغانی

رمان‌های ترجمه شده توسط فریده مهدوی دامغانی تعداد : ۲۵
ناشر : ارس
۴/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ژولیت بنزونی
۳/۲ از ۵
۳ ۶
نویسنده :‌ آندره ژید
ناشر : تیر
۴/۱ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : درسا
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ سیدنی شلدون
ناشر : پیکان
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ جان گریشام
۳/۸ از ۵
۲
نویسنده :‌ جان گریشام
ناشر : علم
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ جان میلتون
ناشر : تیر
۴/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : تیر
۴/۱ از ۵
۱
نویسنده :‌ جان میلتون
ناشر : تیر
۴/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ جان میلتون
ناشر : تیر
۴/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ جان گریشام
۰ از ۵
۱
نویسنده :‌ لئوناردو شیاشا
ناشر : تیر
۲/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ یاستین گاردر
ناشر : تیر
۴/۲ از ۵
۱
ناشر : سپاس
۳/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ ویلیام شکسپیر
ناشر : تیر
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ اسکار وایلد
ناشر : تیر
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ مولیر
ناشر : تیر
۳/۲ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ ویلیام شکسپیر
ناشر : تیر
۳/۸ از ۵
۱ ۳
نویسنده :‌ جان میلتون
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ جان میلتون
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
۳/۸ از ۵
۳ ۱
ناشر : نشر ارس
۰ از ۵
ناشر : سپاس
۴/۳ از ۵
۰ از ۵